Uruchomienie Skrzynki kontaktowej

Zalecamy korzystanie z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Po wpisaniu do przeglądarki adresu, pod którym portal jest dostępny w internecie/intranecie, pojawi się strona główna serwisu, która wygląda w następujący sposób:

U góry ekranu znajdują się cztery zakładki. Zaczynając od lewej strony jest to Strona główna, Logowanie, Katalog usług i Urzędy.


1. Rejestracja Skrzynki kontaktowej

Uwaga

Jeśli użytkownik ma problem z zarejestrowaniem się, może poprosić o pomoc urzędnika, który przeprowadzi rejestrację.

Po kliknięciu na zakładce Logowanie, na ekranie pojawi się okno autoryzacji dostępu do danych, umożliwiające tzw. logowanie do Skrzynki kontaktowej.

Zanim po raz pierwszy zalogujemy się do portalu, należy utworzyć swoje konto w serwisie, czyli zarejestrować się. Aby to zrobić należy kliknąć na napis Zarejestruj się, znajdujący się poniżej okna logowania.

Jeśli posiadasz już swoje konto w serwisie, możesz pominąć opis Rejestracji i przejść do Logowania.

Po kliknięciu przycisku Zarejestruj się pojawi się formularz identyfikacyjny nowego konta.

Podczas rejestracji konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza oznaczonych czerwoną gwiazdką, pozostałe pola mogą, ale nie muszą być wypełnione.


1.1. Rejestracja Skrzynki kontaktowej - krok 1

Po przeczytaniu regulaminu należy potwierdzić oświadczenie zaznaczając checkbox.

Następnie należy wybrać rodzaj podmiotu rejestrującego skrzynkę kontaktową. W zależności od dokonanego wyboru (Osoba fizyczna lub Inny podmiot) ustalane są pola na kolejnym formularzu.

Po dokonaniu wyboru rodzaju podmiotu należy nacisnąć przycisk Dalej.


1.2. Rejestracja Skrzynki kontaktowej - krok 2

Wygląd tego formularza jest zależy od wyboru rodzaju podmiotu dokonanego na poprzedniej stronie.

Dla typu Osoba fizyczna formularz kroku drugiego wygląda następująco:

pole

opis

Nazwisko

Wpisać nazwisko osoby rejestrującej się na stronie

Imię

Wpisać imię osoby rejestrującej się na stronie

Drugie imię

Wpisać drugie imię osoby rejestrującej się na stronie (jeśli takie posiada)

PESEL

Wpisać numer PESEL osoby rejestrującej się na stronie.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem PESEL!

NIP

Wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej osoby rejestrującej się na stronie.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem NIP!.

Miejsce urodzenia

Wpisać miejsce urodzenia osoby rejestrującej się na stronie

Nazwisko rodowe

Wpisać nazwisko odnotowane w akcie urodzenia.

Najczęściej jest to nazwisko ojca. Mężczyźni najczęściej noszą nazwisko rodowe jako swoje nazwisko do końca życia, kobiety najczęściej do momentu zawarcia związku małżeńskiego.

Rodzaj dow. tożsamości

Wybrać ze słownika rodzaj dowodu tożsamości osoby rejestrującej się w portalu

Numer dow. tożsamości

Wpisać numer dowodu tożsamości wybranego na poprzednim polu

Dowód wydany przez

Wpisać nazwę organu wydającego dowód

Data wydania

Wprowadzić datę wydania dowodu osobistego w formacie RRRR-MM-DD.

Podczas wypełniania tego pola można skorzystać z pomocniczego kalendarza. Aby to zrobić należy kliknąć na ikonce kalendarza znajdującej się z prawej strony tego pola. Po wykonaniu tej czynności pojawi się okienko kalendarza:

Aby wybrać datę ze słownika, należy kliknąć na wybranym dniu, a wybrana data zostanie wprowadzona do omawianego pola.

Przyciski znajdujące się u góry kalendarza, oznaczone strzałkami w lewo i w prawo, pozwalają na poruszanie się po kalendarzu w trybie miesięcznym.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość w polu nie jest właściwą datą!.

Obywatelstwo

Wybrać ze słownika znajdującego się przy tym polu nazwę określającą obywatelstwo osoby rejestrującej się na stronie

Dla typu Inny podmiot formularz kroku drugiego wygląda następująco:

pole

opis

Nazwa

Wpisać nazwę podmiotu np. firmy

REGON

Wpisać numer krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem REGON!.

KRS

Wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego (jeśli dotyczy).

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem KRS!.

NIP

Wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej podmiotu rejestrującego się na stronie.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem NIP!.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk Dalej, co spowoduje przeładowanie strony i wyświetlenie kolejnego kroku rejestracji.


1.3. Rejestracja Skrzynki kontaktowej - krok 3

pole

opis

Kod pocztowy

Wpisać pocztowy numer adresowy.

Na podstawie tego numeru zostanie uzupełniona część pól adresowych.

Poczta

Po wprowadzeniu kodu pocztowego, na polu tym pojawi się nazwa miejscowości, w której znajduje się urząd pocztowy.

Miejscowość

Po wprowadzeniu kodu pocztowego, na polu tym pojawi się podpowiadana nazwa miejscowości, w której mieszka osoba rejestrująca się do portalu.

Można zmienić wpis podpowiadany na tym polu poprzez wybranie nazwy innej miejscowości ze słownika (słownik przy tym polu staje się aktywny dopiero po wprowadzeniu kodu pocztowego)

Ulica

Po wprowadzeniu kodu pocztowego, na polu tym może pojawić się podpowiadana nazwa ulicy.

Można wprowadzić do tego pola nazwę ulicy poprzez wybranie jej ze słownika (słownik przy tym polu staje się aktywny dopiero po wprowadzeniu kodu pocztowego)

Dom

Wpisać numer domu

Lokal

Wpisać numer lokalu osoby rejestrującej się na stronie

Kod TERYT

Pole to zostanie automatycznie uzupełnione po wprowadzeniu kodu pocztowego.

Kraj

Wybrać ze słownika odpowiednią nazwę kraju

Telefon

Wpisać numer telefonu

Telefon komórkowy

Wpisać numer telefonu komórkowego

Faks

Wpisać numer faksu

Urząd skarbowy

Wpisać nazwę urzędu skarbowego osoby rejestrującej się na stronie

Rachunek bankowy

Wpisać numer rachunku bankowego osoby rejestrującej się na stronie.

Pole to jest automatycznie sprawdzane, dzięki czemu każda pomyłka jest automatycznie wychwytywana. Po błędnym wypełnieniu tego pola pojawia się komunikat Wartość nie jest prawidłowym numerem IBAN!.

Adres e-mail

Wpisać adres e-mail

Powiadomienia na e-mail

Wybrać ze słownika odpowiedni wpis określający, czy mają być wysyłane powiadomienia na podany adres e-mail.

Zalecamy, aby włączyć wysyłanie powiadomień e-mail poprzez wprowadzenie do tego pola wpisu: Włączone.

Powiadomienia na SMS

Wybrać ze słownika odpowiedni wpis określający, czy mają być wysyłane powiadomienia SMS na podany numer telefonu komórkowego.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk Dalej, co spowoduje przeładowanie strony i wyświetlenie kolejnego kroku rejestracji.


1.4. Rejestracja Skrzynki kontaktowej - krok 4

pole

opis

Nazwa użytkownika

Do tego pola należy wpisać nazwę, która będzie loginem naszego konta. Nazwę tę należy zapamiętać gdyż będzie ona niezbędna do zalogowania się na stronie.

Hasło

Do tego pola należy wpisać hasło logowania się do programu.

Użytkownik może wybrać dowolne odpowiadające sobie hasło. Hasło to nie powinno być łatwe do odgadnięcia. Hasło musi mieć przynajmniej 8 znaków, oraz zawierać wielkie i małe litery a także cyfry lub znaki specjalne. Zalecamy, aby użytkownicy zmieniali swoje hasła dostępu co 30 dni.

Hasło (powtórzenie)

Do tego pola należy powtórnie wpisać hasło (to samo), aby zabezpieczyć się przed możliwością wpisania błędnego hasła.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk Zakończ, co spowoduje przeładowanie strony i wyświetlenie komunikatu o pomyślnie zakończonej rejestracji.

Kolejnym etapem jest potwierdzenie tożsamości Skrzynki Kontaktowej umożliwiającej dostęp do pełnej funkcjonalności (w szczególności wysyłania i odbierania korespondencji z Urzędami).

Aby to zrobić, należy odebrać e-mail aktywacyjny, który zostanie przesłany automatycznie na adres e-mail podany podczas rejestracji. Następnie należy kliknąć na link znajdujący się w wiadomości.

Po wykonaniu tej operacji wyświetli się komunikat informujący o potwierdzeniu adresu e-mail i aktywacji Skrzynki kontaktowej.

Po wykonaniu powyższych czynności można zalogować się do Skrzynki Kontaktowej.


1.5. Rejestracja poprzez platformę ePUAP

Platforma ePUAP jest to elektroniczna platforma usług administracji publicznej, na której załatwisz sprawy urzędowe przez internet, znajdująca się pod adresem: Webhttp://epuap.gov.pl/

Jeśli nie masz jeszcze konta na platformie ePUAP, zarejestruj się. Następnie możesz podczas rejestracji na platformie PeUP połączyć swoje konto z kontem na platformie ePUAP.

Jeśli posiadasz konto na platformie ePUAP i chcesz je połączyć z nowo tworzonym kontem na platformie PeUP, zaloguj się na swoje konto na platformie ePUAP, a następnie na platformie PeUP naciśnij link Zaloguj przez ePUAP.

Pojawi się komunikat, że do Twojego konta ePUAP nie jest przypisana żadna aktualna skrzynka kontaktowa PeUP.

Jeśli posiadasz już konto na na platformie PeUP przejdź do następnego rozdziału Łączenie konta na platformie PeUP z kontem ePUAP.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta na platformie PeUP i chcesz się zarejestrować i połączyć swoje konto z kontem na platformie ePUAP, kliknij link Zarejestruj się.

Proces rejestracji wygląda podobnie jak opisano w poprzednich rozdziałach (Rejestracja Skrzynki kontaktowej krok 1- 4), z tą tylko różnicą, że dane, które zostały wprowadzone podczas rejestracji na portalu ePUAP (jak imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail itp) zostaną wypełnione automatycznie.

Na końcu procesu rejestracji pojawi się pole z nazwą użytkownika, która będzie loginem naszego konta. Pole to zostanie wypełnione nazwą wprowadzoną w portalu ePUAP, jednakże możesz ją zmienić. Nie zostaną natomiast wyświetlone pola na wprowadzenie hasła, ponieważ do logowania poprzez platformę ePUAP zostanie wykorzystane hasło z platformy ePUAP.

Po prawidłowym wypełnieniu wszystkich pól, należy zatwierdzić wprowadzone dane, klikając przycisk Zakończ, co spowoduje przeładowanie strony i wyświetlenie komunikatu o pomyślnie zakończonej rejestracji. Aby zalogować się naciśnij link Zaloguj przez ePUAP.


1.6. Łączenie konta na platformie PeUP z kontem ePUAP

Jeżeli posiadasz już konto na portalu ePUAP oraz konto na platformie PeUP i chcesz połączyć oba konta, zaloguj się do swojego konta na platformie PeUP, a następnie w zakładce Skrzynka kontaktowa kliknij link Połącz z kontem ePUAP.

Nastąpi przekierowanie do strony logowania platformy ePUAP (jeśli wcześniej byłeś zalogowany na platformie ePUAP, logowanie zostanie pominięte).

Po zalogowaniu na platformie ePUAP Twoje konta zostaną połączone i pojawi się komunikat: Konto ePUAP nazwa_konta zostało przypisane do Twojej skrzynki PeUP.

W każdej chwili możesz odłączyć swoje konto ePUAP klikając na przycisk Odłącz w menu Edycja profilu w zakładce Skrzynka kontaktowa.


2. Logowanie (uruchomienie skrzynki kontaktowej)

Jeśli nie masz jeszcze swojego konta, przed przystąpieniem do logowania zarejestruj się.

W celu zalogowania się, należy otworzyć zakładkę Logowanie.

Na ekranie pojawi się okno autoryzacji dostępu do danych, umożliwiające tzw. logowanie do portalu.

Uwaga

Jeśli rejestrację przeprowadzała inna osoba niż właściciel utworzonego konta, należy koniecznie zmienić hasło zaraz po pierwszym zalogowaniu. Aby to zrobić, należy wybrać z menu: Zmiana hasła lub ikonkę

Zaznaczenie przełącznika Zapamiętaj mnie powoduje zapamiętanie loginu i hasła. Z opcji tej można korzystać tylko na prywatnym komputerze, w innym przypadku ktoś może skorzystać z naszego loginu i hasła podszywając się pod nas.

Po wykonaniu powyższych czynności należy wcisnąć przycisk Zaloguj.


3. Logowanie przez ePUAP

Po kliknięciu na zakładce Logowanie na ekranie pojawi się okno autoryzacji dostępu do danych, umożliwiające tzw. logowanie do portalu. Jeśli nie masz jeszcze swojego konta Zarejestruj się.

Jeśli chcesz zalogować się używając swojego konta na platformie ePUAP kliknij link "Zaloguj przez ePUAP".

Zostaniesz przekierowany na stronę logowania platformy ePUAP gdzie należy wpisać swój login i hasło i nacisnąć przycisk "Zaloguj się". Zostaniesz z powrotem przekierowany na platformę PeUP i będziesz już zalogowany.

Jeśli wcześniej zalogowałeś się do platformy ePUAP, po kliknięciu przycisku "Zaloguj przez ePUAP", automatycznie zalogujesz się na portalu PeUP


4. Jeśli zapomniałeś hasła

Po kliknięciu na zakładce Logowanie na ekranie pojawi się okno autoryzacji dostępu do danych, umożliwiające tzw. logowanie do portalu. Jeśli zapomniałeś hasła kliknij na link (pod oknem logowania): Odzyskaj zapomniane hasło.

Spowoduje to przeładowanie strony i pojawi się okienko umożliwiające odzyskanie hasła.

Po wypełnieniu obu pól należy kliknąć przycisk Odzyskaj hasło, co spowoduje przeładowanie strony i automatyczne wysłanie wiadomości na wskazany adres e-mail.

W następnej kolejności należy odebrać maila (w ciągu trzech godzin od podjęcia próby odzyskania hasła) i kliknąć na link podany w e-mailu. Po kliknięciu linku zostanie otworzona strona Aktywacja skrzynki kontaktowej.

Po wprowadzeniu nowego hasła i zatwierdzeniu operacji pojawi się komunikat:

Po tak wykonanej operacji można przystąpić do logowania. Na stronie logowania należy wprowadzić login a następnie nowe hasło i kliknąć przycisk zaloguj.