Pomoc Pomoc Czcionka normalna Czcionka większa Czcionka największa
Szukaj  
Wersja dla osób słabowidzących
Szanowni Państwo

W związku z decyzją o wygaszaniu funkcjonowania platformy SEKAP, informujemy, że od dnia 01.12.2021r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP do Urzędów.
Urząd Marszałkowski - jako administrator platformy, informuje o terminie prac konserwacyjnych związanych z przygotowaniem systemu SEKAP do zamknięcia.

Wyznaczony termin to 23.12.2021. Od tego dnia system SEKAP (wraz z platformą) będzie niedostępny, nie będzie możliwa komunikacja z urzędami i jednostkami za pomocą platformy SEKAP.
Cała komunikacja zostanie przerwana, nie będzie możliwości zalogowania się na skrzynkę ani pobrania pism.


Dane zostaną nieodwracalnie usunięte ze wszystkich skrzynek kontaktowych. Operacja usunięcia jest nieodwracalna i nie będzie możliwości przywrócenia korespondencji do skrzynki. W miejsce platformy SEKAP nie powstanie inna platforma, Urzędy indywidualnie będą uruchamiały e-usługi.

Dla użytkowników platformy SEKAP została przygotowana instrukcja w jaki sposób należy pobrać korespondencję znajdującą się w skrzynce kontaktowej.
Instrukcja dostępna jest na stronie SEKAP w miejscu - do pobrania oraz na stronie e.slaskie.pl w zakładce „SEKAP”.

Strona główna
Logowanie
Katalog usług
Urzędy
O projekcie SEKAP
O projekcie SEKAP

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
DEFINICJA
SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego.

Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych.

Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.

Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.
CELE PROJEKTU
Celem głównym projektu SEKAP jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

Do celów ogólnych projektu SEKAP należą:
 • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych
 • podniesienie jakości usług publicznych
 • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną
 • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu
 • wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2005 - 2008
Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach.

ZAKRES PROJEKTU
Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem Partnerów Projektu do efektywnego wdrożenia tego środowiska. Na środowisko zbudowane w ramach Projektu składać się będą urządzenia teleinformatyczne oraz oprogramowanie.
W ramach Projektu zostanie dostarczone następujące oprogramowanie:
 • System Obiegu Dokumentów FINN 8 SQL Urząd
 • System Bezpieczeństwa oparty o rozwiązania HP, Cisco, F-Secure, ARAM i FINN
 • Platforma Formularzy Elektronicznych FINN
 • System Automatycznej Weryfikacji Podpisu Elektronicznego FINN
 • System Płatności FINN
 • Platforma e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP.
Do zakresu urządzeń teleinformatycznych, jakie zostaną zakupione w ramach Projektu należą następujące elementy:
 • urządzenia teleinformatyczne dla Centrum Przetwarzania Danych, gdzie zostanie zainstalowane oprogramowanie stworzone w ramach Projektu spełniające wysokie standardy bezpieczeństwa [fizyczne serwery: webowe, aplikacyjne i bazodanowe oraz urządzenia sieci teleinformatycznej]
 • urządzenia teleinformatyczne potrzebne poszczególnym Partnerom Projektu dla zapewnienia właściwych warunków technicznych do wykorzystania oprogramowania powstałego w ramach Projektu [komputery o odpowiednich parametrach technicznych, skanery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej]
 • czytniki kart elektronicznych i karty elektroniczne potrzebne dla właściwego wdrożenia podpisu elektronicznego w danej gminie uczestniczącej w Projekcie.

Do grupy usług publicznych oraz powiązanych z nimi procesów administracyjnych, jakie są planowane do wdrożenia w ramach Projektu należą sprawy meldunkowe, ewidencja działalności gospodarczej, limitowana działalność gospodarcza, podatki lokalne oraz wsparcie organizacji pozarządowych.

HISTORIA

Uzyskanie ostatecznego kształtu koncepcji projektu SEKAP to efekt kilkunastomiesięcznych przygotowań, spotkań, warsztatów, dyskusji przedstawicieli samorządów oraz innych środowisk zaangażowanych w działania mające na celu wsparcie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim oraz wykorzystanie w tym zakresie środków z funduszy strukturalnych. Aktywną rolę odegrały władze Województwa Śląskiego, inicjując i wspierając szereg działań zmierzających do realizacji Projektu. Początki działań władz województwa w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej w regionie to przystąpienie do realizacji projektu PRELUDE. Idea projektu PRELUDE mająca na celu stworzenie europejskiego forum do twórczej wymiany myśli między ekspertami przedstawicielami regionów oraz kreowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze projektów innowacyjnych [naukowo-badawczych] - narodziła się w 2001 roku. Dyskusje w tym zakresie prowadziły pan-europejskie organizacje specjalizujące się w wspieraniu inicjatyw na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego: ERIS@ - European Regional Information Society Association, ELANET – European Local Authorities Telematic Network oraz TELECITIES. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie PRELUDE wystosował do marszałka województwa śląskiego ówczesny członek prezydium, a obecny prezydent organizacji ELANET Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. W 2002 roku Województwo Śląskie jako jedyny region w Polsce zakwalifikowało się do uczestnictwa w projekcie, który został zaplanowany na okres 24 miesięcy począwszy od kwietnia 2002 roku. Oprócz Województwa Śląskiego do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano także osiem regionów europejskich z Finlandii,Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Rolę partnera-doradcy w projekcie PRELUDE pełniło Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.

Naukowo–badawczy projekt PRELUDE po raz pierwszy zaprezentowany został 15 maja 2002 roku w Katowicach podczas konferencji „Autostrada Firm Nowych Technologii – nowe technologie dla gospodarki”, która odbyła się w ramach VII Forum Inwestycyjnego SILESIA. Do udziału w projekcie zaproszono przedsiębiorstwa informatyczne, jednostki badawczo–rozwojowe, uczelnie wyższe oraz władze samorządowe z terenu Województwa Śląskiego.

Wraz z rozpoczęciem realizacji projektu PRELUDE zainicjowano szereg spotkań, konferencji, warsztatów poświęconych zagadnieniom podjęcia współpracy różnych środowisk na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jedną z wielu takich okazji była konferencja regionalna zorganizowana w ramach programu PRELUDE w Katowicach 25 września 2002 roku, gdzie tematem przewodnim były możliwości finansowania działań w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego z funduszy europejskich. W toku realizacji okazało się, że PRELUDE spełniło swoją rolę, pobudziło dyskusje wśród samorządów regionu śląskiego. W poszczególnych urzędach zaczęły powstawać pomysły uruchomienia systemów elektronicznej administracji.

W grudniu 2003 roku odbył się warsztat pt. „Realizacja projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim”. Jego celem było przedstawienie możliwości realizacji projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem funduszy strukturalnych. Zaprezentowano wówczas kilka propozycji projektów, których realizacja mogłaby w znaczący sposób wpłynąć na rozwój SI w regionie. Efektem spotkania było utworzenie roboczego zespołu samorządowego ds. społeczeństwa informacyjnego. Podczas grudniowej konferencji postanowiono połączyć siły i zamiast wielu pojedynczych rozwiązań, przygotować jeden wspólny projekt obejmujący większą grupę mieszkańców. Tak powstał zarys SEKAP-u - Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Prace nad jego koncepcją wśród samorządów Śląska we współpracy ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie” jako partnera-doradcy, trwały ponad rok.

25 kwietnia 2003 roku została zorganizowana konferencja pod hasłem „Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim”, podczas której dyskutowano na temat clusteringu jako skutecznej formie współpracy sprzyjającej rozwojowi innowacyjności i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami lub firmami wdrażającymi projekty europejskie bądź podejmującymi regionalne lub lokalne przedsięwzięcia związane z zakresem programu PRELUDE.

W ramach PRELUDE przeprowadzono pierwsze w Województwie Śląskim badanie dotyczące zaawansowania procesów informatyzacji w urzędach gmin, miast i powiatów. Jego celem była diagnoza stopnia informatyzacji w samorządach lokalnych, zarówno w znaczeniu infrastruktury teleinformatycznej, jak i funkcjonującego oprogramowania oraz planów rozwoju. Przedstawione w styczniu 2004 roku rezultaty badania posłużyły jako materiał wyjściowy dla samorządów zamierzających wykorzystać środki z funduszy strukturalnych, w zakresie zwiększenia potencjału informatycznego swoich urzędów.

W marcu 2004 roku w Katowicach odbyła się zorganizowana w ramach PRELUDE przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konferencja „eGovernment w Regionach”. Podczas spotkania podkreślono znaczenie przygotowania regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego i konieczność budowy infrastruktury dostępu dla każdego, zwłaszcza na terenach poza aglomeracją. Szczególną uwagę poświęcono wsparciu realizacji projektów w obszarze społeczeństwa informacyjnego w ramach funduszy strukturalnych. Podczas tej konferencji po raz pierwszy zaprezentowano koncepcję projektu pn. System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej.
Następnym krokiem było powierzenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Stowarzyszeniu Miasta w Internecie opracowania studium wykonalności. Dokument został opracowany i udostępniony na przełomie czerwca i lipca 2005 r. Wtedy też zawiązało się konsorcjum samorządów chcących uczestniczyć we wspólnym dziele.
Realizowany obecnie system elektronicznej komunikacji na Śląsku jest jednym z najbardziej ambitnych projektów w kraju. Jest to najbardziej innowacyjny projekt ze wszystkich ujętych w Działaniu 1.5 ZPORR. Architekturę regionalnego SEKAP-u przygotowaną w latach 2004-2005, można dziś porównywać z układem rządowego projektu e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Pionierska niegdyś praca zaowocowała regionalną platformą łączącą 54 urzędy (jeden urząd marszałkowski, 10 powiatów grodzkich, 7 powiatów ziemskich i 36 gmin). W ramach SEKAP-u uzgodnione zostały wspólne procedury załatwiania spraw, określono jednakowe formularze, zaprojektowano system obiegu dokumentów, system weryfikacji podpisów elektronicznych, zakupiono też niezbędne do uruchomienia systemu urządzenia a także aplikacje wspomagające pracę. SEKAP składa się z wielu rozbudowanych modułów gwarantujących m.in. bezpieczeństwo transmisji, bezpieczeństwo płatności, identyfikację mieszkańca.
W praktyce funkcjonowanie SEKAP-u ma polegać na tym, że mieszkaniec będzie logował się do jednego serwisu, który pokieruje go następnie na witrynę z e-usługami urzędu właściwego do jej załatwienia. System przewidziany jest do obsługi ponad miliona mieszkańców z terenu województwa. Zakończenie budowy i udostępnienie platformy planowane jest na rok 2008.
W tym czasie (2005-2008) wartość szacowanych wydatków związanych realizacją projektu ma wynieść ponad 27 mln zł. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
ZARZĄDZANIE
Projektem w imieniu Województwa Śląskiego (Lidera Projektu) od 01.09.2020r. zarządza Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Cyfryzacji i Informatyki. Zadaniem jednostki będzie także prowadzenie działań na rzecz dalszego rozwoju Projektu w przyszłości.

Do zadań w ramach projektu SEKAP należy w szczególności:
 • współpraca z uczestniczącymi we wdrażaniu projektu instytucjami,
 • prowadzenie sprawozdawczości oraz monitoringu projektu zgodnie z wymaganiami ZPORR,
 • dysponowanie środkami finansowymi dla zapewnienia płynności finansowej realizacji projektu,
 • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej projektu SEKAP,
 • przeprowadzanie przetargów związanych z realizacją projektu, w tym prowadzenia rozliczeń z wykonawcami, a także odbioru wszystkich prac od wykonawcy.
W zarządzaniu Projektem Lidera wspierają Komitet Sterujący oraz Zespoły Robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele Partnerów Projektu.
Portal SEKAP.PL wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies, zapisywane na urządzeniu użytkownika, w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika, ewentualnego logowania i podtrzymania sesji (tam, gdzie jest to wymagane) oraz w celach statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
[ x ]